1 Inledning

Syftet med Protector Ytbehandling AB:s miljösystem är att säkerhetskälla att lagstadgade miljökrav uppfylls. Vidare skall vi med hjälp av miljösystemet förutse projektets miljöpåverkan så tidigt som möjligt och därmed medverka till att minimera denna. Slutligen skall vi säkerhetskälla att beställaren, myndigheter och kringboende informeras i erforderlig omfattning.

2 Miljömanual

Följande paragrafer skall betraktas som Protector Ytbehandling AB:s miljömanual. Skillnaden mellan projektens miljöplaner och miljömanualen är att manualen utförligt beskriver våra miljörutiner utan att den innehåller några projektunika krav.

2.1  Ledningens ansvar

Policy och övergripande mål för verksamheten fastställs av Protector Ytbehandling AB:s VD.

2.1.1 Miljöpolicy

De övergripande målen för miljöarbetet anges i Protector Ytbehandling AB:s kvalitets- och miljöpolicy.

Kvalitet är uppnådd först när produkten eller tjänsten är levererad till kunden:

 • Enligt kundens krav och förväntningar.
 • Utan skada på personal och miljö.
 • Med tillfredställande ekonomiskt resultat.

2.1.2    Projektmål

Vid arbetsstartträff bestäms vilka speciella mål som skall uppnås för aktuellt projekt.

2.1.3    Organisation

Ansvaret för att projektens miljömål och miljökrav uppfylls ligger på Protector Ytbehandling AB:s VD. Projektansvarig har det direkta ansvaret för rådgivning, myndighets- och beställarkontakt samt att kontroll utförs på arbetsplatsen med hjälp av företagets miljöansvarig.

2.2  Miljösystem

Protector Ytbehandling AB:s miljösystem strävar för att uppfylla de för standarden ISO 14001 angivna kraven men är strukturerat enligt ISO 9001 för jämförelse med projektets kvalitetsplan.

Protector Ytbehandling AB arbetar med att etablera och implantera ett miljösystem enligt ISO 14001. Där erforderliga rutiner saknas i miljösystemet kan Protector Ytbehandling AB:s miljösystem nyttjas.

2.3  Projektgenomgång

Genomgångar gör för att de som deltar i projektet skall känna till och få förståelse för de krav och förutsättningar som finns i projekten samt göra riskbedömningar, bereda projekten och dess kontrollprogram. Beroende på projektens art kan olika genomgångar genomföras.

2.3.1 Arbetsstartträff

Genomgång av anbud och start samt en riskanalys avseende miljö utförs. Här beslutas vilka aktiviteter som är att betrakta som miljökritiska utifrån:

 • Lagstadgade miljökrav
 • Lokala föreskrifter
 • Beställarens projektunika miljökrav
 • Protector Ytbehandling AB:s kunnande och riskanalys

Diskussion förs kring dessa krav så att ett komplett underlag för upprättande av Miljöplan och Miljökontrollprogram erhålls.

2.3.2    Kontraktsgenomgång

Protector Ytbehandling AB kallar till kontraktsgenomgång för att klargöra hur kundens miljökrav kan uppfyllas.

2.3.3   Etableringsträff

Vid etableringsträffen förmedlas information om projektens mål och rutiner avseende tider, arbetsmiljö, kvalitet, miljö mm vilket protokollförs på blanketten Etableringsträff.

2.3.4   Startmöte med underentreprenörer

Underentreprenörer som utför arbete vilket kan ha miljöpåverkan kallas för att klargöra vilka miljörutiner som gäller. Mötet protokollförs på blanketten Startmöte UE.

2.4  Projekteringsstyrning

Styrning av projektering sker enligt angivna rutiner i beställningsskrivelser till konsult samt enligt rutiner som fastsälls vid projekteringsgenomgång.

2.4.1    Projekteringsgenomgång

Vid projekteringsgenomgången deltar representanter från Protector Ytbehandling AB och dennes konsulter samt i vissa fall beställaren och dennes konsulter. Syftet är att säkerställa att det tas hänsyn till uppställda miljökrav.

2.5   Styrning av dokument och data

Enligt kvalitetsmanualen.

2.6  Inköp

Leverantörer bedöms och väljs med hänsyn till förmåga att leva upp till ställda miljökrav, beställningsskrivelse och åberopande handlingar där beställarens miljökrav framgår. Vidare anges huruvida leverantören skall presentera miljövarudeklaration.

I beställningsskrivelse säkerställs att leverantören ej använder ämne, utan beställarens tillstånd, som finns upptaget på kemikalieinspektionens begränsning – eller OBS lista.

2.6.1 Leveransvärdering

I leverantörsvärderingsprocessen ingår, som ett delkriterie, leverantörens miljösystem.

2.7  Behandling av produkter tillhandhållna av kund

Tillhandhållna produkter hanteras miljömässigt, som produkter från andra leverantörer.

2.8  Produktidentifikation och spårbarhet

Av produktidentifikation framgår vilka leverantörer, material, produkter och fabrikat som har använts i projektet. Till detta bifogas alla miljövarudeklarationer.

2.9  Produktionsstyrning

Projekten styrs med hjälp av en samling rutiner.

2.9.1 Skyddsrond

I samband med arbetsplatsernas normala skyddsronder genomförs också kontroll av arbetsstarträff identifierade miljökritiska aktiviteter för vilka miljökontrollplan ej upprättats.

2.9.2 Miljöplan

Projektens Miljöplan är ett projektunikt dokument som beskriver projektens miljörutiner inklusive projektspecifika miljökrav. Uppföljning av miljöplanen görs i anslutning till byggmöten.

2.9.3 Rutiner för projektändringar

Om de handlingar angivna miljöförutsättningarna ändras, skall utvärdering av konsekvenserna ske.

2.9.4 Mötesplan

Enligt kvalitetsmanual.

2.10 Kontroll och provning

Den som utför ett arbete kontrollerar sin egen arbetsinsats. Detta avser även underentreprenör och konsult.

De vid arbetsstartträff identifierade miljökritiska aktiviteterna förs in i Miljökontrollprogram med tillhörande Miljökontrollplaner av vilket framgår kontrollmoment, kontrollfrekvens och toleranser.

Projektansvarig och entreprenadingenjör eller motsvarande arbetar gemensamt fram innehållet i miljökontrollplanerna.

2.11 Behandling av kontroll-, mät- och provningsutrustning

Enligt kvalitetsmanual.

2.12 Kontroll- och provningsstatus

Enligt kvalitetsmanual.

2.13 Behandling av avvikande produkter

Enligt kvalitetsmanual.

2.14 Korrigerande och förebyggande åtgärder

Enligt kvalitetsmanual.

2.15 Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans

Hantering av kemikalier, drivmedel och oljor bör behandlas separat i Miljöplanen. Övrigt material enligt kvalitetsmanual. Bifogat denna manual finner du Kemikalieinspektionens system för Klassificering och Märkning.

2.16 Hantering av miljödokument

Resultatpärm finns på arbetsplatsen i ett exemplar. Innan slutbesiktning överlämnas en kopia till beställaren. Ett exemplar av resultatpärmen arkiveras ihop med övriga projekthandlingar. Följande miljödokument skall bifogas resultatpärmen:

 • Miljöplan
 • Kvalitetskontrollprogram och Kvalitetskontrollplaner
 • Miljövarudeklarationer

2.17 Interna kvalitetsrevisioner

Enligt kvalitetsmanual.

2.18 Utbildning

Enligt kvalitetsmanual.

2.19 Service

Kontaktperson under garantitiden är Protector Ytbehandling AB:s VD.

2.20 Statistiska metoder

För närvarande ej tillämpat i Protector Ytbehandling AB.

3 Referenser

3.1 Mallar

 • Miljöplan
 • Miljökontrollprogram
 • Miljökontrollplan

3.2 Bilagor

 • Klassificering och Märkning
 • OBS-lista
 • Korsreferenstabell 9001-14001

3.3 Handböcker

1 Inledning

Att arbeta med stöd av ett kvalitetssystem innebär en rad fördelar. För det första blir de kvalitetspåverkande rutinerna enhetliga inom hela företaget, vilket innebär att alla gör samma saker på samma sätt. För det andra underlättar ett kvalitetssystem kontrollen över kvalitetskritiska aktiviteter, vilket reducerar risken att ”missa något”.

2 Kvalitetsmanual

Följande paragrafer skall betraktas som Protector Ytbehandling AB:s kvalitetsmanual. Skillnaden mellan projektens kvalitetsplaner och kvalitetsmanualen är att manualen utförligt beskriver våra kvalitetsrutiner utan att den innehåller några projektunika krav.

2.1 Ledningens ansvar

Policy och övergripande mål för verksamheten fastställs av Protector Ytbehandling AB:s VD.

2.1.1 Kvalitetspolicy

De övergripande målen för kvalitetsarbetet anges i Protector Ytbehandling AB:s kvalitets- och miljöpolicy.

Kvalitet är uppnådd först när produkten eller tjänsten är levererad till kunden:

 • Enligt kundens krav och förväntningar.
 • Utan skada på personal och miljö.
 • Med tillfredställande ekonomiskt resultat.

2.1.2 Projektmål

Vid byggstartträffen bestäms vilka speciella mål som skall uppnås för aktuellt projekt.

2.1.3 Organisation

Ansvaret för att vi når rätt kvalitet i vårt arbete ligger odelat på Protector Ytbehandling AB:s VD. Kvalitetsansvarig för projektet är projektansvarig som har full befogenhet att behandla alla till projektet hörande kvalitetsfrågor.

2.2 Kvalitetssystem

Protector Ytbehandling AB:s kvalitetssystem följer ISO 9001-standarden.

2.3 Projektgenomgång

Genomgångar görs för att de som deltar i projektet skall känna till och få förståelse för de krav och förutsättningar som finns i projekten samt göra riskbedömningar, bereda projekten och dess kontrollprogram. Beroende på projektens art kan ett antal olika genomgångar genomföras.

2.3.1 Byggstartträff

Genomgång av anbud och projektstart samt en teknisk värdering utförs. Här beslutas vilka aktiviteter som är att betrakta som kvalitetskritiska och vem som beslutar vilka arbetsmoment som skall arbetsberedas. Projektunika kvalitetskrav diskuteras dessutom så att ett komplett underlag för upprättande av Kvalitetsplan och Kvalitetskontrollprogram erhålls.

2.3.2 Kontraktsgenomgång

Protector Ytbehandling AB har kontraktsgenomgång för att klargöra hur kundens krav och förväntningar kan uppfyllas. Projektet, produktionstidsplaner samt kvalitetsplaner diskuteras. I samråd med beställaren klarläggs i vilken omfattning resultatpärm ska överlämnas inför slutbesiktning.

2.3.3 Etableringsträff

Vid etableringsträffen förmedlas information om projektens mål och rutiner avseende tider, arbetsmiljö, kvalitet, miljö mm vilket protokollförs på blanketten Etableringsträff.

2.3.4 Startmöte med underentreprenörer

Underentreprenörer som utför kvalitetskritiska aktiviteter kallas för att klargöra vilka rutiner som gäller och vilken omfattning kvalitetsarbetet skall ha. Mötet protokollförs på blanketten Startmöte UE.

2.4 Projekteringsstyrning

Styrning av projektering sker enligt angivna rutiner i beställningsskrivelse till konsult samt enligt rutiner som fastställs vid projekteringsgenomgång.

2.4.1 Projekteringsgenomgång

Vid projekteringsgenomgången deltar representanter från Protector Ytbehandling AB och dennes konsulter samt i vissa fall beställaren och dennes konsulter. Syftet är att klargöra mål och utreda tekniska frågor samt fastställa rutiner för dokumentstyrning.

2.4.2 Granskningsprotokoll

I Granskningsprotokollen förs alla löpande beslut, besked och granskningsyttrande in så att både Protector Ytbehandling AB och konsulterna har klart för sig vad som gäller.

2.5 Styrning av dokument och data

Ansvarig för dokumentstyrning på arbetsplatsen är projektansvarig. Handlingar distribueras enligt distributionslista eller dokumentplan.

Då faxmeddelande eller delkopia på ritningar från kopieringsmaskin lämnas som arbetsinstruktion skall dessa dateras och signeras. Det skall sen tydligt framgå vilken ritning som avses.

Samtliga till projekten inkommande handlingar skall föras in på blanketten Dokumentmottagning.

Då ritning eller annan handling distribueras ut på arbetsplatsen skall detta dokumenteras på blanketten Utlämnade dokument så att ingen risk föreligger att inaktuell handling oavsiktligt används.

2.6 Inköp

Vid inköp säkerställs rätten att genomföra kvalitetsrevisioner hos leverantörer, underentreprenörer och konsulter. I beställningsskrivelse och åberopade handlingar framgår beställarens kvalitetskrav, samt huruvida leverantören skall upprätta kvalitetsplan och kontrollprogram.

I inköps- och leveransplanen framgår vem som gör inköpen och vem som svarar för avrop och leveransbevakning.

2.6.1 Leverantörsvärdering

Leverantörer bedöms och väljs ut med ledning av tidigare förmåga at uppfylla ställda krav eller om de kan visa att de har fungerande system för att skara kvaliteten på sina produkter.

Innan inköparen beställer en kvalitetskritisk vara eller tjänst skall denna utföra en leverantörsbedömning enligt blanketten Leverantörsvärdering, och bifoga denna med arbetsplatsens kopia på beställningsskrivelsen. När varan levererats eller när tjänsten är utförd skall ansvarig göra motsvarande värdering på samma blankett och skicka in denna till inköparen. På så sätt erhålls en erfarenhetsåterföring avseende leverantörer.

2.7 Behandling av produkter tillhandahållna av kund

Tillhandahållet material hanteras som om det vore köpt av Protector Ytbehandling AB utom vad gäller reklamation med anledning av fel, brist eller försening. Sådan reklamation lämnas till beställaren i form av en avvikelse på blankett Erfarenhetsrapport.

2.8 Produktidentifikation och spårbarhet

När projekten avslutas förs alla leverantörer av varor och tjänster in på blanketten Produktidentifikation, och bifogas resultatpärmen. Detta för det möjligt att överskådligt se vilka leverantörer som ingått i projektet.

2.9 Produktionsstyrning

Projekten styrs med hjälp av en samling rutiner.

2.9.1 Startillstånd

Startillstånd ges av projektens ombud först efter att en rad minimikrav uppfyllts.

2.9.2 Planering

Projektens planering utgörs av:

 • Samordnande produktionstidplaner
 • Rullande planering
 • Placeringsritningar
 • Arbetsberedningar

Arbetsberedningar genomförs för komplicerade eller riskfyllda arbetsmoment på blanketten Arbetsberedning.

2.9.3 Kvalitetsplan

Projektens Kvalitetsplan är ett projektunikt dokument som beskriver projektens kvalitetsrutiner inklusive projektspecifika kvalitetskrav. Uppföljning av kvalitetsplanen görs i anslutning till arbetsmöten.

2.9.4 Rutiner för projektändringar

Förteckning över tillkommande och avgående arbeten.

2.9.5 Mötesplan

Mötesrutiner fastställs vid projektstart och bör utgöras av:

 • Projektmöte (hålls ca 1 gång per månad)
 • Startmöte UE (efter behov)
 • Informationsmöte egen personal (kontinuerligt)

2.9.6 Arbetsmiljö

Ansvaret för att arbetsmiljön säkerställs ligger på VD:s ansvar. Arbetsmiljön säkerställs genom att gällande lagstiftning följs. Information till berörd personal om innebörden av fastlagd ansvarsfördelning för projektet sker vid byggstartträffen.

2.10 Kontroll och provning

Kontrollen utgör en viktig del av kvalitetsarbetet och består i huvudsak av följande moment:

2.10.1 Mottagningskontroll

Ansvarig för mottagningskontrollen är platschefen. Kontroll görs mot beställning och följesedel.
Underentreprenör utför mottagningskontroll av egna leveranser.

2.10.2 Tillverkning

Den som utför ett arbete kontrollerar sin egen arbetsinsats. Detta avser även underentreprenör och konsult.

De vid projektstartsträff identifierade kvalitetskritiska aktiviteterna förs in i Kvalitetskontrollprogram med tillhörande Kontrollplaner av vilket framgår kontrollmoment, kontrollfrekvens och toleranser.

Projektansvarig och entreprenadsansvarig eller motsvarande arbetar gemensamt fram innehållet i kvalitetskontrollplanerna.

2.10.3 Slutkontroll och slutprovning

Genomförs före slutbesiktning genom förberedande besiktning som protokollförs.

2.11 Behandling av kontroll-, mät och provningsutrustning

Samtliga instrument på projekten förs in i en Instrumentförteckning. Resultat från kontroll förs in på blanketten Instrumentkontroll.

2.12 Kontroll och provningsstatus

Vid mottagningskontroll och egenkontroll, kontrolleras att föreskriven godkännandemärkning finns. Märkningen skall skyddas. Om märkningen blir dold dokumenteras den i kvalitetskontrollplan.

2.13 Behandling av avvikande produkter

Avvikelser och störningar dokumenteras, behandlas på Erfarenhetsrapport och delges kunden. Defekt eller felaktigt material märks på tydligt sätt, exempelvis med röd sprayfärg, så att risk för användning elimineras.

2.14 Korrigerande och förebyggande åtgärder

Under projektets gång ansvarar projektansvarig för att nödvändiga korrigerande åtgärder vidtas, kontrollerar att de utförs samt avrapporterar till kvalitetsledare förbättringsförslag på blanketten Erfarenhetsrapport. Sammanställning över alla erfarenhetsrapporter görs på Rapportjournalen.

Avslutningsmöte hålls minst 2 veckor från slutbesiktning där Protector Ytbehandling AB:s VD är närvarande vilket protokollförs på blankett Avslutningsmöte.

Minst en gång per år hålls en kvalitets- och miljöträff där produktionspersonalen tillsammans med berörd kontorspersonal träffas och diskuterar kvalitetssystemet och dess tillämpning samt de erfarenheter som vunnits under året och sammanställts på erfarenhetsrapporterna.

2.15 Hantering, förvaring, packning, skydd och leverans

Material skall hanteras så att skador och försämringar förhindras. Placeringsritning för materialupplag och förråd upprättas. Avser även underentreprenörers upplag och förråd.

2.16 Hantering av kvalitetsdokument

Resultatpärm finns till varje projekt i ett exemplar. Två veckor före slutbesiktning överlämnas en kopia till beställaren. Ett exemplar av resultatpärmen arkiveras ihop med övriga projekthandlingar. Följande kvalitetsdokument skall bifogas resultatpärmen:

 • Kvalitetsplan
 • Kontraktsgenomgång
 • Produktidentifikation
 • Instrumentförteckning och instrumentkontroll
 • Kvalitetskontrollprogram och Kvalitetskontrollplaner
 • Avvikelser dokumenterade på Erfarenhetsrapport
 • All dokumentation avseende förberedande besiktning och slutprovning

2.17 Interna kvalitetsrevisioner

Interna kvalitetsrevisioner utförs på uppdrag av Protector Ytbehandling AB:s VD enligt bolagets revisionsplan.
Tillämpad standard är ISO 10011. resultatet av revision redovisas på blankett Intern revision.

2.18 Utbildning

Vid projektstatsträff utreds eventuellt utbildningsbehov för aktuellt projekt.

2.19 Service

Kontaktperson under garantitiden är VD.

2.20 Statistiska metoder

För närvarande ej tillämpat i Protector Ytbehandling AB.

3 Definitioner

I Protector Ytbehandling AB gäller standarden ISO 8402 som definierar en rad kvalitetsbegrepp. Vissa begrepp benämns dock annorlunda, eller har synonymer i Protector Ytbehandling AB.

Kund – Beställare
Konstruktionsgenomgång – Projekteringsgenomgång

4 Referenser

4.1 Mallar

 • Kvalitetsplan
 • Avslutningsmöte
 • Kvalitetskontrollplan
 • Etableringsträff
 • Startmöte UE
 • Granskningsprotokoll
 • Dokumentmottagning
 • Utlämnade dokument
 • Leverantörsvärdering
 • Rapportjournal
 • Erfarenhetsrapport
 • Arbetsberedning
 • Informationsmöte
 • Checklista besiktning
 • Checklista stål
 • Instrumentförteckning
 • Instrumentkontroll
 • Produktidentifikation
 • Kvalitetskontrollprogram

4.2 Bilagor

 • Slutrapport
 • Intern revision

4.3 Handböcker

 • SS-EN ISO 9001:1994
 • SS ISO 8402:1994
 • SS ISO 10011-1:1990
 • HMK-Ge:D.B.